Stadgar

Här är de första punkterna i riksförbundets stadgar. Du kan läsa hela stadgarna via länkarna längst ner.

1.    Förbundets ändamål

Riksförbundet för särskild begåvning är en ideell förening, som är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Förbundets ändamål är att främja särskilt begåvade barns och vuxnas intressen, och verka för att deras behov tillgodoses i samhället, genom

  • påverkan: Vi uppmärksammar politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare på särskilt begåvades behov, och på problem som särskilt begåvade drabbas av på grund av bristande anpassningar i samhället. Vi arbetar för förändringar i regelverk, strukturer, praxis och attityder.
  • kunskap: Vi sammanställer kunskap så att den är lättare att hitta och använda. Vi sprider kunskap om särskilt begåvade dit den gör nytta, samt främjar och stödjer utbildning och forskning kring särskild begåvning.
  • samverkan: Vi främjar att lokalföreningar bildas och samverkar, för att arbetet ska kunna ske mer spritt och effektivt över hela landet. Vi samverkar med svenska, utländska och internationella föreningar, skolor och andra aktörer.
  • pilotverksamheter: I mån av tid ska vi utveckla, starta och driva verksamheter som är till nytta för särskilt begåvade.
  • stöd: I mån av tid ska vi hjälpa särskilt begåvade personer, deras anhöriga och skolor att tillgodose de särskilt begåvades behov.

2.    Förbundets värderingar

Förbundet står för alla människors lika värde. Förbundet strävar efter att arbeta utifrån en vetenskaplig grund, med helhetssyn och långsiktighet. Etik och integritet ska vägleda de som representerar förbundet.

3.    Sammansättning och organ

Förbundet består av de personer som är medlemmar och av de lokalföreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar. Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöten och styrelsen.

4.    Medlemskap

Medlem i föreningen får den person bli, som vill främja föreningens ändamål och följa dessa stadgar. Styrelsen får utse personer till hedersmedlemmar, som då inte betalar medlemsavgift. Riksförbundet tar också in lokalföreningar som medlemmar, efter godkännande av styrelsen. Medlemmar ska främja förbundets ändamål och följa dessa stadgar. Särskilt begåvade personer, och föräldrar till särskilt begåvade barn, ska ha ett avgörande inflytande inom förbundet, i årsmötet, styrelsen och andra beslutande organ.

Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning 2024 (org.nr. 802518-7124)

Tidigare (ej längre aktuella) stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning (org.nr. 802518-7124)

Stadgar för Föreningen för särskild begåvning – Stockholm Mälardalen  (org.nr. 802518-7140)

Riksförbundet för särskild begåvning Örebro län (org.nr. 802521-4670)

RFSB – Integritetspolicy