Nobbar riksdagen motioner om särskild begåvning?

Det ser tyvärr ut som att motionerna om särskild begåvning inte kommer att gå igenom, men det finns hopp om förändringar ändå. Inte minst om vi hjälps åt att kontakta våra beslutsfattare, så de får höra från flera håll vilka förändringar de skulle kunna bidra med, som skulle göra livet bättre för särskilt begåvade unga.

Riksdagens två ärenden om förbättringar för särskilt begåvade elever är nu klara för debatt 25:e april, varpå riksdagen kommer fatta beslut. Utbildningsutskottet har stått för beredning och det står nu klart att de föreslår ett avslag i riksdagen. I avsaknad av brett förankrad reservation, som skulle kunna utgöra motförslag, så är det mest troliga att det blir avslag även i riksdagen.

Med tanke på att MPs ledamöter inte själva har lagt in en reservation, och att januariavtalet innehåller ett frö till framtida reformarbeten för särskilt begåvade, så ska vi inte dra för stora växlar av ett avslag.

Vi i riksförbundet hoppas däremot att vi ändå blir många som hjälps åt att regelbundet kontakta våra riksdagsledamöter, inte minst utbildningsutskottets ledamöter. De behöver få höra från flera håll hur nuvarande lagstiftning och strukturer fungerar i praktiken.

De två motioner som kommer behandlas, torsdag den 25:e april, är följande:

Motion till riksdagen 2018/19:2313, ’Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning’,av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

1) Samla myndigheterna i ett särskilt uppdrag för särskilt begåvade barn. Lämpliga myndigheter ska ges i uppdrag att ta fram ett skolutvecklingsprogram för lärare och rektorer.

2) Stärk samarbetet mellan stadier och mellan skolor och högskolor/universitet så att de elever som kan utvecklas betydligt bättre i ett ämne i en högre årskurs får möjlighet till detta.

3) Distansundervisning ska betraktas som stödåtgärd eftersom det är en möjlighet och ett komplement för elever med särskild begåvning.

4) Lagstiftningen behöver säkra rättigheter för den elev som gått före till en högre årskurs.

5) Medel och stöd för organisationer som arbetar för elever med särskild begåvning genom att t.ex. hjälpa dem med att leta stipendier och skapa mötesplatser.

Motion till riksdagen 2018/19:378, ’En skola i världsklass’, av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motionens yrkande 11 har rubriken ’En satsning på särbegåvade barn’, med följande tre huvudförslag:

1) Omsättning av SKLs handlingsplan i praktiken (specificering saknas).

2) Möjlighet för särskilt begåvade elever att gå fram snabbare i undervisningen genom erbjudande om egen undervisning och ihopsatta studiegruppper.

3) Satsningar på kringpersonal ska komma särskilt begåvade elever till del.
Utbildningsutskottet har lämnat förslag till riksdagen att avslå samtliga ovanstående yrkanden, från MP och SD.

Utbildningsutskottets ställningstagande gällande MPs motion, yrkande 1-2 och 4-5 samt SDs motion, yrkande 11:

”Sammanfattningsvis hänvisar utskottet till pågående arbeten och satsningar samt gällande regelverk och vidtagna lagstiftningsåtgärder och avstyrker därmed motionerna”
(s.58, Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU9)

Utbildningsutskottet framför följande argument:

*Skollagen anger att alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

*Den pågående försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7–9 samt gymnasieskolan.

*”Utskottet vill också hänvisa till det stöd som kan fås via Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverkets stödmaterial gällande särskilt begåvade elever.”

*”I den sakpolitiska överenskommelsen från januari 2019 är partierna överens om ett flertal åtgärder som har bäring på de aktuella yrkandena”:
-”Det ska vara möjligt för högstadieelever att läsa kurser på gymnasial nivå och som gymnasieelev att läsa högskolekurser.”
-”Förhöjd studietakt ska kunna ges till elever som snabbare når kunskapsmålen”.

(s.57 i Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU9)

Utbildningsutskottets ställningstagande gällande MPs motion, yrkande
3:

”När det gäller yrkanden om att tillåta fjärrundervisning i fler ämnen och om entreprenad och distansundervisning avvaktar utskottet den kommande propositionen [förslag från regeringen till riksdagen] om entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som ska komma i september 2019.” (s.58 i Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU10)

Det har kommit in en reservation från SDs ledamöter, där de föreslår att riksdagen ska godkänna deras motion 2018/19:378 yrkande 11, men avslå MPs motion 2018/19:2313 yrkande 1, 2, 4 och 5 (yrkande 3 behandlas i ett annat betänkande).

Ingen reservation har inkommit om att godkänna MPs motion 2018/19:2313, som härstammar från Fridolins debattartikel i Dagens samhälle, som i sin tur efterföljde det möte han hade med ett antal särskilt begåvade unga, föräldrar m.fl.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att uppmärksamma riksdagen, regeringen och utbildningsdepartementet på att det fortsätter finnas ett stort behov av omfattande åtgärder för särskilt begåvade elever i det svenska skolsystemet. Även din röst gör skillnad!