Barnkonventionen lag — begåvade barns eget bästa måste gå först

Årsskiftet 20/21 blev barnkonventionen svensk lag. Vår förhoppning är att detta ska leda till att det enskilda barnets behov sätts framför ideologiska idéer, som tidigare har fått diktera villkor, på bekostnad av det enskilda barnet.

I barnkonventionens artikel 3 står att det ”ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. Detta går inte ihop med att hålla tillbaka en elev för att man menar att eleven behövs som draglok för andra.

Det framgår av artikel 6 att ”Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”. I artikel 29 står att ”barnets utbildning ska syfta till att: (a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga”.

I dagens svenska skola upprätthålls ett system där ideologiska idéer, om att alla ska undervisas tillsammans, många gånger sätts före det enskilda barnets behov av utveckling, meningsfullhet och ett socialt sammanhang med jämspelta jämnåriga. Argument som används går ut på att det enskilda barnets utveckling av förmågor måste stå tillbaka för samhällets behov av jämställdhet, förståelse, tolerans och demokratiska värderingar. Med en antydan, som saknar stöd i forskningen, om att detta inte kan åstadkommas på annat sätt än att långtgående bekämpa alla permanenta grupplaceringar som inte bygger på ålder eller geografisk hemvist.

Detta menar vi att inte är förenligt med barnkonventionen.

Detsamma gäller den olyckliga traditionen att använda snabblärda elever som avlastande hjälplärare, istället för att avlöna någon för att utföra det arbetet, om de andra eleverna behöver det. Att sätta eleven som hjälplärare kan även kan ha negativa sociala konsekvenser, inte minst som eleven redan utmärker sig som annorlunda.

Artikel 32 är tydlig med att barnet ska ha ”skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller inverka skadligt på barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling”.

Får vi se en bred förändring av dessa attityder och praxis under 2020? Vårt nyårslöfte är förstås att vi kommer att fortsätta kämpa för både det och annat som särskilt begåvade barn (och många andra) behöver för sin utveckling och välbefinnande.

Bli medlem, så stärker du oss i vårt arbete!